Sản phẩm » Nồi Hơi (Lò Hơi) » Nôi Hơi Ống Lò Lửa

 

Tên sản phẩm Nôi Hơi Ống Lò Lửa
Mã sản phẩm 001
Giá 0
Mô tả
Giỏ hàng

-         Aùp suaát thieát keá: 10 kgf/cm2

-         Design pressure: 10 kgf/cm2

-         Aùp suaát laøm vieäc: 10 kgf/cm2

-         Working pressure: 10 kgf/cm2

-         Aùp suaát thöû beàn: 15 kgf/cm2

-         Test pressure: 15 kgf/cm2

-         Coâng suaát: 500 – 4000 kg/h

-         Steam output: 500 – 4000 kg/h

-         Standar : ISO 9001/2008, TCVN 7704/2007, TCVN 6008/1995, TCVN 6413/1998

-         Hieäu suaát loø hôi: 80 ~ 90%

-         Efficiency: 80 ~ 90%                        

-         Nhieân lieäu ñoát: nhieân lieäu raén

Fuel: coal piece, powder, firewood